więcej
mniej

Technik logistyk

Kwalifikacja

SPL.01 SPL.04

Technik logistyk 333107

  • Kraków
KwalifikacjA: SPL.01. Obsługa magazynów
KWALIFIKACJA: SPL.04. Organizacja transportu

 Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

To kierunek dla osób zorganizowanych, a zarazem zdolnych do kreatywnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Przyszły Technik logistyk zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesu planowania i kontrolowania przepływu informacji oraz zasobów z punktu pochodzenia do punktu docelowego. Podczas zajęć Słuchacze poznają zasady kontroli zapasów, prognozowania popytu i realizacji zamówień. Przygotowują się także do profesjonalnego zarządzania procesem lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów, obsługi zwrotów, pakowania oraz gospodarowania odpadami.

Czas trwania nauki

2.5 roku (5 semestrów).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie dwóch jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Logistyk jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w firmach spedycyjnych, handlowych i telekomunikacyjnych.

 Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
6 Podstawy logistyki 90
7 Język obcy w logistyce 41
AU.22: Obsługa magazynów
8 Gospodarka magazynowa 110
9 Magazyny przyprodukcyjne 70
10 Magazyny dystrybucyjne 70
11 Procesy magazynowe 114
AU.32: Obsługa transportu
12 Logistyka transportu 40
13 Usługi logistyczno-transportowe 40
14 Procesy transportowe 123
15 Procesy magazynowo-spedycyjne 90
Razem898
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

 

 

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ