więcej
mniej

Technik ekonomista

Kwalifikacja

EKA.04 EKA.05

Technik ekonomista 331403

  • Kraków
Kwalifikacja: EKA. 04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ 
Kwalifikacja: EKA. 05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Absolwent kierunku będzie przygotowany do kompleksowego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi prowadzenia rachunkowości, zarządzania kadrami i płacami, rozliczania podatków, przeprowadzania analiz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym. Bierze udział w planowaniu, zarządzaniu, organizowaniu czy kontroli działań w firmie.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 07., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika rachunkowości.

Praca

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
6 Podstawy ekonomii 30
7 Technika pracy biurowej 20
8 Podstawy statystyki 22
AU.35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
9 Organizacja działalności 106
10 Kadry i płace 100
11 Planowanie, analiza i sprawozdawczość 100
AU.36: Prowadzenie rachunkowości
12 Rachunkowość 118
13 Inwentaryzacja 110
14 Analiza i sprawozdawczość finansowa 110
Razem826
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!