więcej
mniej

Kucharz

Kwalifikacja

HGT.02

Kucharz 512001

  • Kraków
Kwalifikacja : HGT. 02. PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kucharz to kierunek pozwalający na zdobycie obszernej wiedzy oraz profesjonalnej praktyki w dziedzinie gastronomii. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat zasad żywienia, technologii gastronomicznej oraz obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych. Nabywa umiejętności sporządzania potraw i napojów, a także ich odpowiedniej ekspozycji i ekspedycji.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Po uzupełnieniu kwalifikacji HGT.12 oraz wykształcenia średniego, Absolwent może uzyskać tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych.

Praca

Kucharz może podjąć pracę w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, pensjonatach, restauracjach i firmach cateringowych w Polsce oraz za granicą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
5 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 42
6 Podstawy żywienia 50
7 Wyposażenie techniczne w gastronomii 45
TG.07: Sporządzanie potraw i napojów
8 Przechowywanie żywności 225
9 Pracownia sporządzania oraz ekspedycji potraw i napojów 230
Razem672
Praktyka zawodowa - brak obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!