Opiekunka środowiskowa

KWALIFIKACJA Z.5: Świadczenie usług opiekuńczych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Opiekunka środowiskowa to zawód wymagajacy zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym, odporności na stres oraz wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Słuchacz tego kierunku zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem potrzeb podopiecznych, organizowaniem prac opiekuńczych, motywowaniem podopiecznego do podjęcia aktywności społecznej, a także nabywa praktycznych umiejętności opiekuńczych. Praca w tym zawodzie polega nie tylko na udzielaniu pomocy doraźnej w codziennych czynnościach, zapewnianiu opieki osobom chorym i niesamodzielnym, ale też organizowaniu pomocy finansowej, niezbędnych lekarstw, transportu do jednostek medycznych oraz udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnym kursie zawodowym Z.5 mogą uczestniczyć i uzyskać tytuł zawodowy osoby, które ukończyły minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Opiekunka środowiskowa może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach opieki społecznej, domach później starości, hospicjach, placówkach paliatywnych, a także podjąć współpracę z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.

 Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 30
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 20
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społeczngo
6 Człowiek w środowisku społecznym 7
7 Język migowy 20
Z.5: Świadczenie usług opiekuńczych
8 Organizacja opieki środowiskowej 60
9 Umiejętności opiekuńcze 90
10 Aktywizacja osoby podopiecznej 78
Razem365
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 320 GODZIN).

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!